SPONSORZY

 

Regulamin 2023-24
piątek, 12 października 2012 15:00

REGULAMIN

GŁOGOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ

SEZON 2023/24

 

ARTYKUŁ I – CEL ROZGRYWEK

 

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Głogowie oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Głogowa w piłce halowej.

 

ARTYKUŁ II – ORGANIZATOR ROZGRYWEK

 

Organizatorami Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej  w piłce nożnej (GALH) jest

 • Uczniowski Klub Sportowy “ Odra” Głogów

 

Zadaniem Organizatora jest:

 • nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem
 • opracowanie terminarzu rozgrywek
 • rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny
 • dokonywać obsady sędziowskiej
 • prowadzić ewidencję zawodników
 • zatwierdzać zespoły i zawodników do rozgrywek
 • prowadzić statystykę rozgrywek
 • prowadzić statystykę napomnień i wykluczeń
 • sprawdzanie uprawnień zawodników do gry

ARTYKUŁ III – TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK

 

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn oraz zamieszczonym na stronie internetowej rozgrywek

spotkania ligowe rozgrywane są wg obowiązującego terminarza

Jeśli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez Organizatora , sędzia odgwizduje koniec zawodów.

W przypadku walkowera , drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 5:0.

”Oddanie” trzeciego spotkania walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek.

W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek GALH:

- w trakcie trwania pierwszej rundy rozgrywek anuluje się wyniki rozegranych spotkań danego zespołu

- w trakcie trwania drugiej rundy zalicza się wyniki z pierwszej rundy , a spotkania z udziałem danego zespołu w drugiej rundzie weryfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania.

Wniosek na piśmie odpowiednio uzasadniający powód przełożenia spotkania, musi wpłynąć do Organizatora i drużyny przeciwnej (poprzez Organizatora) na 14 dni przed planowanym terminem meczu.

Organizator pisemnie powiadamia zainteresowane zespoły o miejscu ,terminie oraz godzinie rozegrania przełożonego spotkania.

Wszelkie koszty związane z rozegraniem przełożonego meczu pokrywa zespół występujący z wnioskiem o przełożenie meczu ligowego.

Kaucję (50zł) związaną z przełożeniem danego meczu ligowego należy wpłacić do Organizatora na 7 dni przed terminem rozegrania przełożonego meczu ligowego. Nie zachowanie tego terminu jest równoznaczne z nieuwzględnieniem wniosku o przełożenie meczu.

Nowy termin zawodów Organizator ustali z zainteresowanymi zespołami.

Spotkania 3 ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy.

ARTYKUŁ IV – ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

 

Do rozgrywek Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej zostaną dopuszczone zespoły które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności w tym pisemne zgłoszenie zespołu które powinno zawierać :

 • dokładną nazwę drużyny,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego ,
 • adres e-mail przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnych.
 • wniesienia opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora.
 • drużynie rezygnującej i wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot opłaty startowej

ARTYKUŁ V – ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW DO GRY

Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 22 zawodników (na druku firmowym Organizatora)

Każda drużyna może zgłosić każdego zawodnika bez względu na klasę rozgrywkową w jakiej uczestniczy .

Zawodnicy zawieszeni w rozgrywkach OZPN i PZPN nie mogą brać udziału w rozgrywkach GALH

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów , każdy zawodnik musi mieć 16 lat (decyduje rok urodzenia). Na sezon 2023/24 najmłodszy rocznik to 2007.

Zawodnik zgłoszony do rozgrywek GALH nie może brać udziału w innych rozgrywkach halowych w piłkę nożną w Głogowie.

Udział nieuprawnionego zawodnika traktowany jest jako automatyczny walkower dla drużyny przeciwnej

Niewykorzystane miejsca z 22 –osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami , będzie można uzupełnić przez cały okres trwania rozgrywek.

 

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora.

Zmiana przynależności klubowej zawodnika może nastąpić w trakcie trwania całych rozgrywek GALH - warunkiem przejścia zawodnika do innej drużyny jest nierozegranie meczu w GALH.

Zmiana przynależności klubowej zawodnika może nastąpić w okienku transferowym po I rundzie przed II rundą z zastrzeżeniem że drużynę może opuścić max dwóch zawodników oraz drużyna może przyjąć max 2 zawodników.

Zawodnicy drużyny która zostanie wycofana z rozgrywek w trakcie I rundy  mogą w II rundzie występować w innej drużynie.

 

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole ,kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny.

 

W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty można składać do końca spotkania lub do 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. Opłata 50 zł za złożenie protestu.

W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.

 

 

ARTYKUŁ VI – ILOŚĆ ZAWODNIKÓW

 

W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż  5 zawodników, jeden z nich jest bramkarzem.

W  chwili  rozpoczęcia gry , każda drużyna musi liczyć , co najmniej 3 zawodników.

WYMIANA ZAWODNIKÓW

Ilość zawodników rezerwowych jest  dowolna ( wszyscy muszą być wpisani do sprawozdania z zawodów )

Każda osoba przebywająca na ławce dla rezerwowych musi być zidentyfikowana i wpisana do sprawozdania.

W przypadku otrzymania upomnienia osłabia swoją drużynę

Zawodnicy rezerwowi rozgrzewają się w miejscu do tego wyznaczonym przez sędziego

Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający innego  zawodnika .

Zmiana zawodników następuje  zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą  z zachowaniem następujących warunków :

 • zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,
 • zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną,
 • zmiana jest dokonana, gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, od tego momentu staje się on zawodnikiem grającym, a zawodnik, którego zastąpił przestaje nim być,

Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola i musi mieć koszulkę kontrastującego koloru.

Jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza , koszulka którą założy musi mieć na plecach jego własny  numer.

 

NARUSZENIA / SANKCJE

Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści  lub dokonają zmiany poza własną strefą zmian :

 • gra winna być przerwana
 • winny zawodnik zostaje napomniany (żółta kartka),
 • grę wznawia się rzutem wolnym  przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym , rzut wolny  należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

Jeżeli opuszczający boisko zostanie napomniany , to osłabi drużynę o jednego zawodnika.

Jeżeli  rezerwowy naruszy przepisy gry i otrzyma  żółtą kartkę ,to osłabia drużynę o jednego gracza.

Jeżeli w czasie gry na boisku pojawi się 6 zawodnik to otrzyma on żółtą kartkę za złą zmianę i osłabi zespół  o jednego gracza.

 

Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakończyć a wynik zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

 

Artykuł VII – UBIÓR ZAWODNIKÓW

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zawodnikowi  nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.

Jeżeli zawodnik napisze własnoręcznie oświadczenie i okulary będą dostosowane do gry to istnieje możliwość dopuszczenia do gry. W innym przypadku zabrania się grania zawodnikowi w okularach

 

 

NARUSZENIA / SANKCJE

Za każde naruszenie przepisów tego artykułu:

 • winnemu  zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia lub uzupełnienia swojego ubioru,
 • zawodnik ten nie może powrócić na pole gry zanim sędzia po sprawdzeniu ubioru na to nie zezwoli,

Jeżeli sędzia przerwie grę w celu napomnienia :

 • wznowienie nastąpi  rzutem wolnym z miejsca gdzie znajdowała się piłka.

 

Artykuł VIII – CZAS TRWANIA GRY

 

CZĘŚCI GRY

 • Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 18 minut. Czas ten jest kontrolowany przez sędziego czasowego.
 • Czas trwania każdej połowy meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.
 • Ostatnia minuta drugiej połowy jest „minutą netto” ( zatrzymywana automatycznie przy każdej przerwie w grze )

CZAS DLA DRUŻYNY

Drużyny mają prawo do jednej 1 - minutowej przerwy w meczu z zastosowaniem następujących zasad :

 • trenerzy lub kierownicy każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę (sędziemu czasowemu)
 • przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem , że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny , rzut z autu lub rzut od bramki )
 • sędzia czasowy sygnalizuje pozwolenie na  przerwę, gdy piłka jest poza grą za pomocą gwizdka lub innego sygnału dźwiękowego różniącego się od używanych przez sędziów.

 

PRZERWA MIĘDZY CZĘŚCIAMI GRY

Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu  nie może przekroczyć 3 minut.

 

 

Artykuł IX – ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY

Na  wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma czas  4 s. od  momentu wejścia zawodnika w posiadanie piłki.

Jeżeli wykonanie wznowienia trwa dłużej niż 4 s. to rzut wolny należy przyznać drużynie przeciwnej.

USTALENIE STRON POLA

Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowanie poprzez podrzucenie monety.

Drużyna wygrywająca losowanie  rozpoczyna grę.

 

ROZPOCZĘCIE GRY

Z rozpoczęcia gry bramka może być zdobyta bezpośrednio.

 

Wykonanie

Wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska,

Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości, co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze,

Piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry,

Sędzia daje sygnał gwizdkiem,

Piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się

Wykonawca nie może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika.

 

Naruszenia/sankcje

Jeżeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim zostanie zagrana przez innego zawodnika - zarządza się rzut wolny  dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia.

Jeżeli to przewinienie popełniono na polu karnym drużyny przeciwnej, rzut wolny  wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

Za każde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry - rozpoczęcie gry należy powtórzyć.

 

RZUT SĘDZIOWSKI

 

Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne z każdego powodu nie wymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach gry w piłkę nożną.

 

Wykonanie

Piłka jest w grze gdy dotyka podłoża.

 

Naruszenia/sankcje

Rzut sędziowski należy powtórzyć:

-          jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża,

-          jeśli piłka, po dotknięciu podłoża opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników.

 

Artykuł X – PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ

 

PIŁKA POZA GRĄ

Piłka jest poza grą, gdy:

 • całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu,
 • gra została przerwana przez sędziego,
 • uderzy w sufit.
 • gra została przerwana przez sygnał syreny (nie czekamy na rozstrzygnięcie)
 • opuszcza boisko ( znajduje się na trybunach ) drużyna zawodnika który wybił piłkę ma obowiązek wybrać jednego zawodnika rezerwowego, który powinien pójść po piłkę i przynieść ją do stolika sędziowskiego. W razie braku wyboru drużyny wybiera sędzia prowadzący mecz.

 

PIŁKA W GRZE

Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy:

 • odbija się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry,
 • odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry.

Kiedy mecz rozgrywany jest w hali, a piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z "wyimaginowaną" linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła sufit.

 

Artykuł XI – RZUTY WOLNE

 

WSZYSTKIE RZUTY WOLNE  SĄ RZUTAMI WOLNYMI BEZPOŚREDNIMI

BRAMKA MOŻE BYĆ ZDOBYTA BEZPOŚREDNIO TYLKO NA DRUŻYNIE PRZECIWNEJ

 

MIEJSCE WYKONANIA RZUTU WOLNEGO

Wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej :

 • 5 m. od piłki zanim będzie w grze,  ( na hali  WIDOWISKOWEJ )
 • 3 m. od piłki zanim będzie w grze,  ( na hali w  GIMNAZJUM )
 • piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się.
 • Zawodnik drużyny przeciwnej musi stać minimum 1m od muru ustawionego przez drużynę.
 • Mur liczy minimum 2 zawodników.

RZUT  WOLNY  BEZPOŚREDNI ( AKUMULOWANY )

Sędzia unosi zaciśniętą pięść- rejestruje sędzia czasowy

Rzut wolny bezpośredni - jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących  przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

 • za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym),
 • kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
 • podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
 • skacze na przeciwnika,
 • będąc w posiadaniu piłki atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,
 • uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
 • popycha przeciwnika.
 • przytrzymuje przeciwnika,
 • pluje na przeciwnika,
 • gra nakładką na nogę przeciwnika,
 • będąc w posiadaniu piłki lub czekając na nią kładzie się na przeciwnika stojącego za nim,
 • każdy wślizg w zasięgu gry przeciwnika traktowany jest jako faul akumulowany . Za wślizg zagrażający zdrowiu zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę.

 

RZUT KARNY

Przyznaje się , jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez  zawodnika w jego własnym  polu  karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając , że w momencie przewinienia piłka była w grze.

Także za zagranie piłki ręką przez zawodnika w swoim polu karnym

Rzuty  wolne wykonuje się z - miejsca przewinienia.

Jeżeli z rzutu wolnego  kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki  współpartnera – zarządza się rzut rożny,

Począwszy od każdego 5  faulu wykonywany jest przedłużony rzut karny  z 10 m.

 

WYKONANIE RZUTÓW

Przy pierwszych czterech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu:

 • zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny,
 • wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się ,w odpowiedniej odległości od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry,
 • bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.

 

Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:

 • drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,
 • zawodnik wykonujący rzut z 10m. musi być właściwie zidentyfikowany,
 • bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki,
 • wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku  i będąc poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5m. od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego.
 • żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

 

Wykonanie:

 • zawodnik wykonujący rzut wolny musi zagrać piłkę do przodu,
 • wykonawca nie może zagrać piłki po raz drugi , zanim nie dotknie jej bramkarz lub inny zawodnik.

 

Naruszenia/sankcje

Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagają przepisy , a bramka nie została zdobyta:

 • rzut wolny należy powtórzyć.

 

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłkę powtórnie , zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika  :

 • zarządza się wykonanie rzutu wolnego  dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia.

 

Jednakże, gdy to przewinienie zostało popełnione w obrębie pola karnego :

 • rzut wolny  wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

 

Kiedy drużyna broniąca wykonuje rzut wolny z własnego pola karnego – piłka jest w grze kiedy opuści pole karne,

Gdy wykonawca rzutu zagrywa piłkę ręką we własnym polu karnym  , zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika – zarządza się rzut karny .

Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny  drużynie przeciwnej, z tego samego miejsca.

 

RZUT WOLNY   ( Nie zaliczany do akumulowanych )

 

Jest  przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:

 • po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją po raz drugi  od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej   lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,
 • dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
 • dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera,
 • przetrzymuje piłkę w rękach dłużej  niż 4 sekundy .

 

Rzut wolny  przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

 • za zagranie piłki ręką ( oprócz bramkarza we własnym polu karnym ),
 • gra w sposób niebezpieczny np.: (wysoka noga , nisko głowa , nakładka na piłkę ),
 • celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
 • przeszkadza bramkarzowi  w  uwolnieniu piłki z rąk,
 • symuluje na boisku faul lub kontuzje ,  ma na celu oszukanie sędziów,
 • popełnia jakikolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej w Artykule , dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub  wykluczenia zawodnika,
 • wykonuje wznowienia w sposób nieprawidłowy,
 • zachowuje się w sposób wulgarny , niesportowy w stosunku do innych,
 • leżąc  lub  siedząc na parkiecie (w zasięgu przeciwnika ) zagrywa piłkę.

 

Rzut wolny  wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny  wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienia.

 

Artykuł XII – GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

 

NAPOMNIENIA (Osobą funkcyjnym pokazujemy kartki )

-          Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

-          jeżeli zawodnik stoi bliżej niż wymagana odległość i przeszkodzi przeciwnikowi w rozegraniu wznowienia(zrobi ruch do piłki)   .              automatycznie  otrzyma żółtą kartkę,

-          zawodnik wykonał wślizg i nastąpił kontakt z ciałem przeciwnika ( dotyczy także bramkarza )

-          za niesportowe  zachowania się,

-          rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy

-          słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,

-          uporczywie narusza przepisy gry,

-          opóźnia wznowienie gry lub utrudnia przeciwnikowi wprowadzenie piłki do gry np.: ( rzut wolny , rożny , rzut z autu )

-          wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

-          rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego, lub poza strefą zmian,

-          rozmyślnie zagrywa piłkę ręką w sposób niesportowy lub przerywając akcję korzystną,

-          przerywa akcje korzystną ( podstawienie nogi, trzymanie, popchnięcie , zastawianie ciałem )

-          odpycha przeciwnika rękoma

-          wykonuje rzut , gdy sędzia ustawia mur na jego interwencję , nie czekając na gwizdek ,

 

Zawodnik  musi opuścić boisko na 2 min.( przebywa na ławce rezerwowych )

W takim przypadku:

-          jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,

-          jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład,

-          jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę - mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika,

-          jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o 1 zawodnika,

jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili napomnienia zawodnika.

Każda osoba przebywająca na ławce dla rezerwowych która otrzyma  kartkę (rezerwowy, osoba funkcyjna ,sponsor)osłabia drużynę o jednego gracza.

Po otrzymaniu przez bramkarza żółtej kartki boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na polu gry , wyznaczony przez kapitana drużyny

Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu .

Za drugą żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty bez prawa powrotu na boisko , może jednak grać w następnym spotkaniu  swojej drużyny -  w  ewidencji kar będą widniały 2 napomnienia .

Jeżeli zawodnik rezerwowy ( siedzący na ławce ) otrzyma żółtą  lub czerwoną  kartkę , to osłabia zespół .

Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego ( Wpuszcza zawodnika ! )

Po otrzymaniu :

4  - żółtych kartek karencja w następnym meczu,

7 -  żółtych kartek karencja w następnym meczu,

10 - żółtych kartek karencja w następnym meczu.

WYKLUCZENIA Z GRY (osoby funkcyjne mogą być wykluczone i ponoszą karę finansową)

Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

-          gra brutalnie ( atak który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika tj. poważny rażący faul ),

-          pluje na przeciwnika lub inną osobę,

-          zachowuje się wybitnie nie sportowo,

-          używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,  (także do sędziów stolikowych i kibiców)

-          pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we  własnym polu karnym),

-          pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,

-          otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.

Zawodnik wykluczony ( także bramkarz ), nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.

Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 5 minut od wykluczenia współpartnera , bez względu na ilość straconych bramek .

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu  (do wykluczenia z rozgrywek włącznie)

 

Po otrzymaniu :

-          Pierwszej czerwonej kartki   - karencja w następnym meczu,

-          Drugiej czerwonej kartki      - karencja w dwóch następnych meczach,

-          Trzeciej czerwonej kartki     - karencja w pięciu następnych meczach.

KARY  FINANSOWE :

 

-          Żółta kartka 10 zł.

-          Czerwona kartka 30 zł.

-          Ukarany zawodnik ma obowiązek uregulować należność u Organizatora przed  rozegraniem następnego meczu,

-          W przypadku nieuregulowania należności zawodnik nie ma prawa gry.

 

Artykuł XIII – RZUT KARNY

 

 

DEFINICJA

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karne rzutem wolnym bezpośrednim.

Jeżeli nastąpił np. 5… . faul  zaliczany do akumulowanych , miało to miejsce w polu karnym przeciwnika to wykonywany jest tylko rzut karny z 6 m, rzut karny przedłużony z 9 m.

 

USTAWIENIE PIŁKI I POZYCJE ZAWODNIKÓW

Piłka:

-          leży nieruchomo na punkcie karnym.  (6m. od bramki)

Wykonawca:

-          jest właściwie zidentyfikowany.  ( podnosi rękę do góry tak aby bramkarz wiedział kto jest wykonawcą )

Bramkarz drużyny broniącej:

- pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki.

Pozostali zawodnicy znajdują się:

-          w obrębie pola gry,

-          poza polem karnym,

-          za punktem karnym,

-          przynajmniej 5 metrów od  piłki.

 

WYKONANIE :

-          wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu,

-          wykonawca nie może jej zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika,

-          piłka jest w grze, jeżeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu.

 

Podczas wykonywania rzutu karnego w normalnym czasie gry lub w przedłużonym czasie pierwszej, albo drugiej połowy meczu bramkę uznaje się, jeżeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką - dotknie jednego lub obu słupków, a także zaistnieją łącznie jakiekolwiek z tych możliwości.

W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć pierwszą lub drugą połowę meczu oraz każdą połowę dogrywki.

NARUSZENIA / SANKCJE  ( Dotyczy też karnych przedłużonych )

W przypadku , gdy:

Zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:

-          rzut karny powtarza się, gdy bramka nie zostanie zdobyta,

-          rzutu karnego nie powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta.

Współpartner wykonawcy rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu:

-          rzut karny powtarza się, jeśli bramka zostanie zdobyta,

-          rzutu karnego nie powtarza się, jeśli bramka nie zostanie zdobyta.

Wykonawca rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu w czasie, gdy piłka jest w grze:

-          drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny  z miejsca przewinienia. Jeżeli miało to miejsce w obrębie pola karnego rzut wolny należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

 

 

 

Artykuł XIV – RZUT OD BRAMKI I GRA BRAMKARZA

 

DEFINICJA

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry  ręką.

Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki i ręką.

 

RZUT OD BRAMKI PRZYZNAJE SIĘ GDY...

-          piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta .

WYKONANIE  :

-          bramkarz po wejściu w posiadanie piłki będąc na polu karnym ma 4s. na pozbycie się jej,

-          piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego,

-          zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry,

-          bramkarz nie może zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie zagrana przez innego zawodnika,

-          piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne.

 

NARUSZENIA / SANKCJE

Jeżeli bramkarz nie wykona rzutu od bramki , w ciągu 4 sekund od momentu wejścia w posiadanie piłki :

-          drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne, zawodnik dotknie piłkę w polu karnym :

-          rzut od bramki należy powtórzyć.

Jeżeli  po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki  ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika:

-          drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny  z miejsca przewinienia.

 

GRA BRAMKARZA:

Bramkarz może złapać piłkę w ręce od współpartnera zagrywającego ( głową, klatką piersiową,) tylko raz, zakładają, że piłka wcześniej przekroczyła linię środkową, została dotknięta przez przeciwnika lub sędzia odgwizdał przewinienie i został wykonany rzut wolny.

Bramkarz po uwolnieniu piłki ze swojego posiadania, może otrzymać ją tylko raz z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła linii środkowej , nie została dotknięta przez przeciwnika lub sędzia odgwizdał przewinienie i został wykonany rzut wolny.

 

 

Artykuł XV – RZUT Z ROGU

 

Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej.

Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przejdzie linię bramkową po ziemi (podłożu) lub w powietrzu i bramka nie zostanie zdobyta .

 

WYKONANIE

-          piłka jest umieszczona wewnątrz pola rożnego przy najbliższym narożniku pola gry,

-          zanim piłka nie zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości, co najmniej 5m. lub (3m. ) od niej,

-          piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i poruszy się,

-          wykonawca nie zagrywa piłki po raz drugi, zanim dotknie ją inny zawodnik.

 

NARUSZENIA / SANKCJE

Rzut wolny  przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po raz drugi zanim piłka zostanie zagrana przez innego zawodnika i wykonuje się go z miejsca przewinienia

Gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny  z łuku pola rożnego.

Za każde inne naruszenie przepisów gry tego artykułu:

-          rzut z rogu zostaje powtórzony.

 

 

Artykuł XVI RZUT Z AUTU

 

Z rzutu z autu  nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

Rzut z autu przyznaje się :

-          gdy piłka  całym obwodem przekroczy linię boczną po nawierzchni  lub powietrzu , albo uderzy w sufit

z miejsca , w którym piłka opuściła boisko,

-          przeciwnikom tego zawodnika , który ostatni dotknął piłki

Położenie piłki i zawodnika :

Piłka musi leżeć na linii bocznej lub poza boiskiem

może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku.

Wykonawca rzutu z autu:

-          w momencie kopnięcia piłki  znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz boiska i może się poruszać

 

Zawodnicy drużyny przeciwnej:

-          muszą znajdować się w odpowiedniej odległości ( 3 m. lub 5 m. ) od miejsca wykonania rzutu.

Wykonanie:

-          wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki,

-          wykonawca nie możne ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika,

-          piłka jest w grze , gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i poruszy się.

 

NARUSZENIA / SANKCJE

Rzut wolny  przyznaje się drużynie przeciwnej , gdy :

-     wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika . Rzut wolny  wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego , rzut wolny  należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca   przewinienia.

Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej , gdy:

-          zostanie wykonany nieprawidłowo,

-          zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,

-          nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,

-          nastąpi jakikolwiek inne naruszenie przepisów

Piłka zagrana do bramkarza z własnej połowy, jest traktowana jako pierwsze podanie.

Bramkarz nie może złapać piłki w ręce zagranej z autu.

Jeżeli zawodnik wykonał rzut z autu a przeciwnik znajdował się bliżej niż ustalona  odległość od piłki i umyślnie przeszkodził w rozegraniu ( dotknął piłkę ) , to należy przyznać rzut wolny z tego miejsca i udzielić winnemu żółtą kartkę.

 

PRZY RZUTACH ROŻNYCH , AUTOWYCH , OD  BRAMKI NIE JEST KONIECZNE SYGNALIZOWANIE WZNOWIENIA GRY GWIZDKIEM ( TYLKO JEŚLI WYKONAWCA RZUTU REKLAMUJE ODLEGŁOŚĆ OD PIŁKI )

 

 

Artykuł XVII – SĘDZIA I SĘDZIA CZASOWY

 

WŁADZA SĘDZIEGO

Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy gry, w odniesieniu do zawodów, na które został wyznaczony, od momentu przybycia na miejsce ich rozgrywania do jego opuszczenia.

 

DECYZJE SĘDZIEGO

Jeżeli sędzia i drugi sędzia jednocześnie sygnalizują naruszenie przepisów, ale istnieje między nimi rozbieżność, która drużyna powinna być ukarana, przeważa decyzja sędziego.

Zarówno sędzia jak i drugi sędzia mają prawo do napominania lub wykluczania zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego

Sędzia i drugi sędzia mogą tylko wtedy zmienić decyzję , jeżeli  spostrzegą swój błąd lub jeżeli będą uważali to za konieczne , zakładając że gra nie została wznowiona lub mecz nie został zakończony

 

SĘDZIA CZASOWY :

-          pilnuje by czas był zgodny z postanowieniami

-          kontroluje 1 minutowe przerwy w grze

-          kontroluje karę 2 lub 5 minutową

-          rejestruje czasy udzielone każdej drużynie

-          rejestruje pierwsze 4 faule akumulowane popełnione przez każdą drużynę i sygnalizuje piąty faul akumulowany

-          notuje strzelców bramek

-          notuje nazwiska i numery zawodników napomnianych i wykluczonych z gry.

 

BADANIA LEKARSKIE I UBEZPIECZNIE

Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać badania lekarskie oraz ubezpiecznie.

 

 

 

KOLEJNOŚĆ

 1. Liczba punktów,
 2. Wynik bezpośredniego pojedynku,
 3. Różnica bramek,
 4. Ilość zdobytych bramek,
 5. Przy jednakowych ilościach od punktu 1-5 między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. „małą tabelkę” która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie,
 6. Losowanie.

 

REGULAMIN

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Organizator,

W przypadkach ,których nie rozstrzygają powyższe przepisy aktem nadrzędnym są   przepisy GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ,

Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do Zarządu UKS „ Odra”,

 

Kontakt z Organizatorem   Roman Hnat  tel. 604-217-405 / e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jednocześnie informuje że :

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych

 

NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH, SPOŻYWANIA SŁONECZNIKU.

 

 

 

 

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Mateusz Surożyński BIZ 26
2 Miłosz Jóźwiak MER 24
3 Piotr Pietruszko GUM 20
Bramka z karnego
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Radosław Szafer TEA 1
- Kacper Oberc TEA 1
Bramka samobójcza
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Przemysław Lipiński ZPD 1
- Grzegorz Karbownik GUM 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Aleksy Włodarczyk MER 2
- Marcin Zdziechowicz MZZ 2
- Kacper Oberc TEA 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Aleksy Włodarczyk MER 1
- Szymon Gil MZZ 1
- Marcin Zdziechowicz MZZ 1

I liga

Bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Mateusz Momot ORZ 16
2 Kacper Kruczek ORZ 10
- Kamil Walner NAD 10
Bramka z karnego
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Walner NAD 3
Bramka samobójcza
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Hubert Bagrowski ORZ 1
- Marek Długosz LSA 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Franczyk PAD 2
- Bartosz Torba ORZ 2
- Kamil Piotrowski NAD 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Piotrowski NAD 1
Naszą witrynę przegląda teraz 2387 gości